საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

თავდაცვის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

თავდაცვის სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2013 წლის განმავლობაში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ცნობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის მივლინების ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი გრანტების შესახებ

ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ  2014 წლის განმავლობაში საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში მიღებული მიზნობრივი დაფინანსება  

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წლის I-II-III კვარტლის განმავლობაში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

2014 წლის ბიუჯეტი

ინფორმაცია 2014 წლის I-II კვარტლის განმავლობაში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 

თავდაცვის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის 2015 წლის განმავლობაში გამოყოფილი თანხების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წლის I, II და III კვარტლის განმავლობაში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

თავდაცვის სამინისტროს 2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

2015 წლის დამტკციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ  საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში 2015 წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი დაფინანსების თანხები

ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ 2013 წლის განმავლობაში საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში გადმორიცხული მიზნობრივი დაფინანსების თანხები

ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ 2014 წლის განმავლობაში საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში მიღებული მიზნობრივი დაფინანსება

2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ინფორმაცია 2016 წლის I კვარტლის განმავლობაში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

2016 წლის II კვარტალში თავდაცვის სამინისტროს მიერ რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

Print