საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • fb
 • y
 • fli
 • tw
 • +995 032 2 723535
 • საქართველოს თავდაცვის
  სამინისტრო
 • Ministry of Defence of
  Georgia

საქართველოს კანონი სამხედრო მოსამსახურისსტატუსის შესახებ

სამხედრო პოლიციის თანამშრომელთა სამსახურის გავლის წესის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესისა და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების  თაობაზე 

საქართველოს კანონი თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს თავდაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ 

„სამხედრო სამსახურის გავლის შესახებ“ დებულების თაობაზე

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ

საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო პოლიციის შესახებ

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ

 

Print